WEDSTRIJDREGLEMENT

 
 16/09/2021 – 22/09/2020 

WALK THIS WEEK - WEEK VAN DE MOBILITEIT 2021
 

Artikel 1 – Organisator van de wedstrijd

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit, gevestigd te Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel en  het kabinet van de Brusselse minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt organiseren, in samenwerking met Mortierbrigade NV, gevestigd te Waelhemstraat 37, 1030 Brussel (hierna de “Organisator”) een wedstrijd genaamd “Walk This Week”, in het kader van de Week van de Mobiliteit 2021 (16 t.e.m. 22 september 2021) (hierna de “Wedstrijd”). 

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit wedstrijdreglement (hierna het “Reglement”). Het Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Wedstrijd. Iedere Deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder beperking te hebben aanvaard. 

Dit Reglement is te allen tijde consulteerbaar via: https://walkthisweek.mobilityweek.brussels/page/rules 

Deelname aan de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopverplichting. 

Artikel 2 – Duur van de Wedstrijd

De Wedstrijd vindt plaats van 16 september 2021 om 00:00  t.e.m. 22 september 2021 om 23u59. 

 Artikel 3 – Toegang tot de Wedstrijd 
 
3.1.          De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die bij aanvang van de Wedstrijd de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die gedomicilieerd is in België (hierna de “Deelnemer”). 
 
3.2.          Uitgesloten van de Wedstrijd zijn de personeelsleden en aangestelden van de Organisator, en elke andere persoon die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de Wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen. 
 

Artikel 4 – Voorwaarden tot deelname
4.1.          Om deel te nemen aan de Wedstrijd moeten Deelnemers een team vormen van minimaal twee (2) en maximaal tien (10) personen (hierna “Team”). Ieder Team heeft één verantwoordelijke, die het Team inschrijft voor de Wedstrijd. 
 
Iedere Deelnemer moet over een geldig e-mailadres en een Google Fit account beschikken. 
 
4.2.          Iedere Deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd en mag slechts deel uitmaken van één Team. Het is de Deelnemer niet toegelaten deel te nemen onder verschillende pseudoniemen of in naam van één of meerdere derden. Enkel de eerste deelname van de Deelnemer zal in aanmerking worden genomen. Meerdere deelnames, via welk middel ook, worden geweigerd en beschouwd als ongeldig. 
 
4.3.          De Deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk indien de Deelnemer onjuiste, niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt. 
 
4.4.          De Organisator kan ten alle tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten voor een bepaalde periode, alsook de prijs die de Deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige Wedstrijd terugvorderen, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, fraude, misleiding of een deelname te kwader trouw aan de Wedstrijd. 

 
Artikel 5 – Wedstrijdmodaliteiten 
     
5.1.          Elk Team moet gedurende de eerste zeven (7) dagen van de Wedstrijd (d.i. vanaf 16 september 2021 om 0.00 u t.e.m. 22 september 2021 23.59 u) 10.000 stappen per dag per Deelnemer zetten, als volgt: 
 
-       Een Team van twee (2) Deelnemers moet gezamenlijk 140.000 stappen zetten; 
-       Een Team van drie (3) Deelnemers moet gezamenlijk 210.000 stappen zetten; 
-       Een Team van vier (4) Deelnemers moet gezamenlijk 280.000 stappen zetten; 
-       Een Team van vijf (5) Deelnemers moet gezamenlijk 350.000 stappen zetten; 
-       Een team van zes (6) Deelnemers moet gezamenlijk 420.000 stappen zetten; 
-       Een team van zeven (7) Deelnemers moet gezamenlijk 490.000 stappen zetten; 
-       Een team van acht (8) Deelnemers moet gezamenlijk 560.000 stappen zetten; 
-       Een team van negen (9) Deelnemers moet gezamenlijk 630.000 stappen zetten; 
-       Een team van tien (10) Deelnemers moet gezamenlijk 700.000 stappen zetten. 
 
De te zetten stappen zijn een weekdoel dat ieder Team gezamenlijk moet halen. Inschrijvingen voor de Wedstrijd kunnen ook na de startdatum van de Wedstrijd gebeuren, maar ieder Team moet, de hierboven vermelde weekdoelen halen. 
 
5.2.          Iedere Deelnemer moet zijn/haar  smartphone, smartwatch of stappenteller verbinden met de Google Fit app, zodat de Organisatie de stappen op automatische wijze in haar systeem kan integreren. 
 
5.3.          De verantwoordelijke van de Teams die gedurende de periode van zeven (7) dagen voldoende stappen gezet hebben (zoals uiteengezet in artikel 5.1), ontvangen een automatische e-mail met een schiftingsvraag (“Hoeveel stappen heeft onze gerechtsdeurwaarder (+/- 195cm groot) nodig om van het Koninklijk Paleis naar Manneken Pis te stappen. Tip: je kan de exacte route hier terugvinden.”), die binnen een termijn van 7 dagen moet beantwoord worden.  De vijf (5) Teams waarvan de antwoorden het dichtst bij het juiste aantal stappen ligt, winnen een prijs, zoals uiteengezet in artikel 6. 
 

Artikel 6 – Prijzen van de Wedstrijd          
6.1.          Alle Deelnemers uit het eerste Team (waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste aantal stappen ligt),  winnen een Fitbit charger 4 ter waarde van 109 EUR 
 
Alle Deelnemers uit tweede beste Team winnen een bon voor Chabrol ter waarde van 100 EUR. 
 
Alle Deelnemers uit het derde, het vierde en het vijfde beste Team winnen een picknick box voor twee personen van ‘Picknick in the park’ t.w.v. €39,50 
 
6.2.          De prijzen kunnen in geen geval geruild worden voor een ander voorwerp of een andere prestatie, wat de waarde hiervan moge zijn, noch voor geld. 

Artikel 7 – Toewijzing en overhandiging van de prijs 

7.1.          De winnaars van de Wedstrijd zijn de Teams waarvan de antwoorden op de schiftingsvraag het dichtste bij het juiste aantal gezette stappen liggen. Er zijn vijf (5) winnende Teams. 
 
7.2.          De verantwoordelijken van de winnende Teams worden per e-mail gecontacteerd door de Organisator, om de praktische overhandiging van de prijs te organiseren. Winnaars gaan er bovendien mee akkoord dat zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, Instagram, …) van de Organisator. 
 
7.3.          De niet-winnende Teams worden niet geïnformeerd. 
 
7.4.          De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. 

Artikel 8 – Bedrog of manipulatie

Alle methodes van vervalsing of bedrog zullen leiden tot de intrekking van de deelname aan de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken in geval van bedrog of misbruik of in geval van schending van onderhavig Reglement, zonder dat de Deelnemer een aanspraak van welke aard ook kan laten gelden ten opzichte van de Organisator. Elke Deelnemer die niet aan deze regels voldoet, kan zonder verwittiging uitgesloten worden uit de Wedstrijd. 
 

Artikel 9 – Contact met de organisator

Over deze Wedstrijd mag in geen geval briefwisseling worden gevoerd, met uitzondering van: 

-      de contactopname voor de validatie en toekenning van de prijs via email. 
-      een schriftelijke aanvraag van het Reglement, vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde envelop die wordt verstuurd naar het volgende adres: Mortierbrigade NV, Waelhemstraat 77, 1030 Brussel 

 
Artikel 10 – Verwerking van Persoonsgegevens

10.1.        Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“Privacyrichtlijn” of “GDPR”). 
 
10.2.        Bij deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers hun toestemming tot het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de Organisator. Alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verzameld zullen enkel door de Organisator gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder huidig artikel. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden. 
 
10.3.        De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is de Organisator, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Mobiliteit, gevestigd te Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel. De gegevens worden door de verantwoordelijke bijgehouden gedurende de termijn die nodig is voor de organisatie en afhandeling van de Wedstrijd, en uiterlijk tot twee (2) maanden na afloop van de Wedstrijd. 
 
10.4.        Voor de Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende gegevens: 
 
 • Bij het inschrijven voor de Wedstrijd: 
  • Voornaam 
  • Naam 
  • Adres  
  • Emailadres 
 • Tijdens de deelname aan de Wedstrijd 
 • De dataset “com.google.step_count.delta”. Deze dataset geeft de Organisator toegang tot de stappen die de Google Fit app registreert per Deelnemer. 
 • Google Fit verwerkt ook nog andere data van de Deelnemers, maar deze worden niet met de Organisator gedeeld. 
 
De gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om het aantal stappen per Deelnemer te kennen en om met de Deelnemer in contact te treden met betrekking tot de deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen. De gegevens worden daarnaast verwerkt m.o.o. het klantenbeheer en het uitvoeren van marktstudies. 
 
10.5.        Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan de Organisator met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien de Deelnemer de gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator hem/haar niet meer kan contacteren, kan de deelname ongeldig worden verklaard en verliest de Deelnemer het recht op enige prijs. 
 
Indien een Deelnemer klachten zou hebben in verband met de verwerking van persoonsgegevens, wordt de Deelnemer verzocht om contact op te nemen met de Organisator. Als er toch geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kan de Deelnemer een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. 
 
U kan de privacy policy hier raadplegen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. 

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs, zoals bijvoorbeeld voor schade uit ongeval of diefstal naar aanleiding van de gewonnen prijs. 

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, de Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 

 

Artikel 12 – Klachten

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig Reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. 

Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd, naar Mortierbrigade NV, Waelhemstraat 77, 1030 Brussel. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden. 

 

Artikel 13 - Geschillen

Huidig Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.